CAD-Tekenaars vanaf € 50,- per uur

> laat via dit formulier je zoekprofiel weten en
we nemen telefonisch contact met je op
> of neem direct contact op via 033 369 0243
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden worden de hieronder genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

1. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming); 


2. CAD-Tekenaar.com: Een vennootschap onder firma statutair gevestigd te AMERSFOORT, aan De Vlijtstraat 12, 3816 VT; 


3. Opdrachtgever: de opdrachtgever die via CAD-Tekenaar.com een opdracht beschikbaar stelt voor de bij CAD-Tekenaar.com aangesloten Tekenaars. 


4. Opdracht: Alle uitgevoerde werkzaamheden bij een opdrachtgever via CAD-Tekenaar.com vallen onder de definitie van ‘opdracht’. Dit betekent zowel het eerst uitgevoerde project als ook het vierde uitgevoerde project. 


5. Platform: Het Platform is de totaalomgeving van CAD-Tekenaar.com. Deze totaalomgeving bestaat uit de deelomgevingen; marketing websites (zie punt j.), omgeving voor administratie, Teampagina (zie punt d.), acquisitie-omgeving en de Partnerprogramma omgevingen. 

6. Specialisaties: de werkgebieden, vaardigheden en toegepaste tekenprogramma’s. 


7. Social media kanalen: Linkedin, Instagram en Google voor het voeren van marketingactiviteiten om leads te genereren voor CAD-Tekenaar.com en de aangesloten Tekenaars. 


8. Stichting Beheer en Incasso geldmiddelen ten behoeve van CAD-Tekenaar.com (Hierna ‘ de Stichting’ ); de aparte entiteit welke door CAD-Tekenaar.com is opgericht met als doel het beschermen van het geldverkeer tussen de Opdrachtgever, CAD-Tekenaar.com en de Tekenaar.


9. Teampagina: De omgeving voor Tekenaars met daarin hun profiel en alles op gebied van het projectmanagement van het aannemen tot het afsluiten en factureren van een Opdracht. 


10. Tekenaar: de zelfstandig Tekenaar, in die hoedanigheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die zich aanmeld bij CAD-Tekenaar.com en in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden opdrachten vanuit de eigen bedrijfsvoering aanneemt van Opdrachtgevers die hun Opdracht via CAD-Tekenaar.com beschikbaar stellen.
 

11. Website: de websites die zorgen voor marketing van CAD-Tekenaar.com; www.CAD-Tekenaar.com, https://nen2580-plattegrond.nl en www.sem-brandbeveiliging.nl 


12. Werkwijze: refereert aan het totale werkproces voor aannemen van een Opdracht tot het afronden en afsluiten van een Opdracht door de Tekenaar. 


2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Tekenaars die gebruik maken van de diensten van CAD-Tekenaar.com.

2.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CAD-Tekenaar.com geworven Opdrachten die door Tekenaars worden ingevoerd. De algemene voorwaarden dienen bij elke Opdracht te worden geaccepteerd. Bij acceptatie van deze voorwaarden ontvangt de Tekenaar de contactgegevens van de Opdrachtgever en verplicht de Tekenaar zich om binnen 3 werkdagen contact op te nemen met de Opdrachtgever.2.2. Hoewel CAD-Tekenaar.com uit gaat van een warme relatie met de Tekenaars en werkt vanuit vertrouwen, zijn deze schriftelijk algemene voorwaarden een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen aangaan van een warme en langdurige samenwerking.

2.3. Door zich aan te melden als Tekenaar bij CAD-Tekenaar.com geeft de Tekenaar aan als zelfstandige, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, interesse te hebben en beschikbaar te zijn voor Opdrachten die binnen komen bij CAD-Tekenaar.com.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen tussen CAD-Tekenaar.com en de Tekenaar.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft CAD-Tekenaar.com het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Tekenaar niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.6. CAD-Tekenaar.com heeft het recht gedurende de samenwerking deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Tekenaar wordt via de e-mail dan wel via de website van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld. Indien de Tekenaar na wijziging van deze algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de diensten, dan wordt de Tekenaar geacht te hebben ingestemd met de wijziging.

2.7. Wanneer een Tekenaar de samenwerking met CAD-Tekenaar.com wil beëindigen dan informeert de Tekenaar CAD-Tekenaar.com hiervan, met opgave van reden, per email. CAD-Tekenaar.com zorgt ervoor dat de gegevens van de Tekenaar worden verwijderd uit het Platform.

2.8. Als CAD-Tekenaar.com de samenwerking met een Tekenaar wil beëindigen dan informeert CAD-Tekenaar.com de Tekenaar hiervan, met opgave van reden. De gegevens van de Tekenaar zullen ook dan worden verwijderd uit het Platform.

3. Gegevensbescherming

3.1. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Ook CAD-Tekenaar.com voldoet aan deze nieuwe Europese wetgeving. Hoe CAD-Tekenaar.com omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in het Privacybeleid, te raadplegen via het document ‘Privacy’

3.2. Wanneer opdrachtgever CAD-Tekenaar.com vraagt de werving en bemiddeling te verzorgen voor het vinden van een tekenaar zal CAD-Tekenaar.com discreet omgaan met inhoudelijke gegevens. Opdrachtgever geeft enkel toestemming om de bedrijfsnaam van de opdrachtgever te gebruiken bij een succesvolle bemiddeling op social media of andere reclame uitingen.

4. Dienstverlening van CAD-Tekenaar.com aan Tekenaars

4.1. CAD-Tekenaar.com is de werknaam van de totaalomgeving ‘het Platform’ wat zorgt voor Opdrachten aan Tekenaars en vice versa, Tekenaars ondersteunt in het projectmanagement zoals het aannemen en factureren van de Opdracht.

4.2. CAD-Tekenaar.com en Tekenaars delen kennis en werken samen aan projecten. Door kwaliteit en expertise te bundelen bieden wij onze Opdrachtgevers de juiste Tekenaar aan die het best past bij de Opdracht. Daarmee leveren we hoge kwaliteit aan de Opdrachtgever en passend en prettig werk aan de Tekenaar. 4.3. CAD-Tekenaar.com voert actief acquisitie via diverse netwerken en media. Het doel daarvan is om een Opdracht van een Opdrachtgever te kunnen koppelen aan een Tekenaar. Zodoende wordt de Tekenaar voorzien van passend werk, te verlenen vanuit de eigen bedrijfsvoering van de Tekenaar.

4.4. CAD-Tekenaar.com zorgt voor een heldere en professionele uitstraling.

4.5. CAD-Tekenaar.com verbindt Tekenaars binnen het zelfde vakgebied maar ook daarbuiten, voor onder andere kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen en technieken.

4.6. CAD-Tekenaar.com zorgt voor onderhoud met de Opdrachtgevers, goede aftersales en projectbeheer en ondersteuning bij grotere Opdrachten.

4.7. CAD-Tekenaar.com maakt het verbreden van de mogelijkheden van Tekenaars mogelijk.

5. Inhoud van het Platform

5.1. Het Platform kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. Het Platform wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

5.2. CAD-Tekenaar.com is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het Platform.

5.3. Het is aan Tekenaars niet toegestaan om de informatie die zich op het Platform bevindt te wijzigen,  te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is.

5.4. Het is niet toegestaan om van het Platform gebruik te maken op een manier die anderen zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van het Platform zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens, van afgesloten onderdelen van het Platform gebruik te maken.

5.5 Tekenaar draagt zorg voor beeldmateriaal ter promotie CAD-Tekenaar.com, voor bijvoorbeeld de Websites, maar ook de Social Media kanalen.

6. Teampagina

6.1. De Teampagina op het Platform is een persoonlijke profiel omgeving van Tekenaars met daarbij het totale projectmanagement van het zien van een nieuwe Opdracht, het aannemen van een nieuwe Opdracht tot uiteindelijk het afsluiten en factureren van de Opdracht.

6.2. De Tekenaar is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de eigen gegevens op de Teampagina.

6.3. Alle correspondentie behorende bij het projectmanagement vindt plaats via de aangewezen plekken op de Teampagina. Bijvoorbeeld, bij een nieuw gepubliceerde opdracht staat een button ‘ ik heb interesse’. Enkel via deze button kan de Tekenaar zijn interesse kenbaar maken. Correspondentie die niet standaard plaatsvindt via de Teampagina wordt per e-mail gedaan. Zowel CAD-Tekenaar.com als de Tekenaar zorgen ervoor dat belangrijkste onderlinge afspraken worden vastgelegd per e mail. Mondelinge afspraken worden tevens schriftelijk bevestigd per email.

6.4. Het document Werkwijze is leidend voor de wijze waarop het projectmanagement geschied; het proces van het aanbieden van een Opdracht tot aan facturatie. Bij instemming van deze Algemene Voorwaarden wordt ook ingestemd met deze Werkwijze.

7. Overeenkomst, facturatie en commissie

7.1. Opdrachtgever en Tekenaar gaan bij het sluiten van een overeenkomst ten behoeve van de uitvoering van een opdracht een verbintenis aan vanuit de eigen entiteit. CAD-Tekenaar.com is hierbij geen contractpartner., maar voert enkel de bemiddeling uit en verzorgd namens de Tekenaar het debiteurenbeheer. Er is een aparte bankrekening van de Stichting waar de factuur op uitbetaald dient te worden. Een en ander wordt nader toegelicht in het ‘informatiedocument Debiteurenbeheer en factuur betaling’  akkoord bevonden alvorens de opdracht start.

7.2. Alvorens tot een overeenkomst te komen voor de uitvoer van een Opdracht, biedt de Tekenaar de Opdrachtgever, vanuit de eigen bedrijfsvoering, een passende offerte waarbij het minimum uurtarief 50,- excl. btw is. Dit uurtarief is inclusief de 15% commissie aan CAD-Tekenaar.com.

7.3. De afspraken tussen Tekenaar en Opdrachtgever worden schriftelijk vastgelegd en CAD-Tekenaar.com wordt hiervan op de hoogte gesteld.

7.4. De offerte en afspraken worden aangeboden op het eigen briefpapier van de Tekenaar

7.5. Facturering vindt plaats via de Teampagina.

7.6. De uitbetaling van de factuur door de Opdrachtgever wordt gedaan op de bankrekening van de Stichting. De Stichting betaalt de Tekenaar de eerstvolgende vrijdag na het ontvangen van het totale factuurbedrag uit. Dit is maximaal 85% van het gefactureerde bedrag.

7.7. In het geval dat de Opdrachtgever de factuur van de Tekenaar niet betaalt, is de Tekenaar alsnog 15% van het gefactureerde bedrag aan CAD-Tekenaar.com verschuldigd. Deze betalingstermijn hiervoor is 30 dagen.

8. Looptijd

8.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door een zelfstandig Tekenaar worden aangenomen via CAD-Tekenaar.com. Tekenaar dient bij elke Opdracht expliciet deze algemene voorwaarden te accepteren.

9. Relatiebeding

9.1. Meerwerk/ werkzaamheden welke voortvloeien uit de originele Opdracht blijven eigendom van CAD-Tekenaar.com.

9.2. Tekenaar voert op geen enkele wijze acquisitie bij Opdrachtgevers verworven via CAD-Tekenaar.com. Bij overtreding hiervan geldt een boete van €7.500,- per overtreding.

9.3. Het relatiebeding vervalt op het moment dat CAD-Tekenaar.com minimaal 2 jaar geen klantrelatie meer heeft met de opdrachtgever en de betreffende zelfstandig tekenaar ook minimaal 2 jaar geen werkzaamheden meer uitvoert voor een door CAD-Tekenaar.com bemiddelde opdracht bij de betreffende opdrachtgever. Onder het hebben van een klantrelatie verstaat CAD-Tekenaar.com dat er actief en periodiek contact is met de opdrachtgever met betrekking tot het adviseren over en het bemiddelen van zelfstandig tekenaars uit het netwerk van CAD-Tekenaar.com.

10. Intellectueel eigendomsrecht

10.1 Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht met betrekking tot de Websites en het Platform verblijft bij CAD-Tekenaar.com. De Tekenaar dient de intellectuele eigendomsrechten van CAD-Tekenaar.com te allen tijde te respecteren.

10.2. Het is de Tekenaar niet toegestaan (delen van) de content van het Platform te verspreiden, zonder toestemming van CAD-Tekenaar.com.

10.3. Handelt de Tekenaar in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van CAD-Tekenaar.com, dan is de Tekenaar aansprakelijk voor alle schade die CAD-Tekenaar.com daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

11. Aansprakelijkheid

Ten aanzien van het gebruik van het Platform

11.1. CAD-Tekenaar.com is niet aansprakelijk voor foutieve informatie over de Tekenaar op het Platform.

11.2. CAD-Tekenaar.com is niet aansprakelijk voor het verlies van de door de Tekenaar toegepaste inloggegevens.

Ten aanzien van de afspraken tussen Tekenaar en Opdrachtgever
11.3. CAD-Tekenaar.com is niet aansprakelijk voor een conflict tussen Opdrachtgever en Tekenaar

11.4. CAD-Tekenaar.com is niet aansprakelijk voor het nalaten van betaling door de Opdrachtgever aan CAD-Tekenaar.com van de uitbetaling aan de Tekenaar.

11.5. CAD-Tekenaar.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verliezen, opgelegde boetes en reputatieschade.

11.6. Het in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel genoemde treft uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid door CAD-Tekenaar.com.

12. Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en/of regelgeving, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop CAD-Tekenaar.com geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

12.2. In geval van overmacht, zoals bedoeld in het vorige lid, waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs niet van CAD-Tekenaar.com kan worden verlangd, heeft CAD-Tekenaar.com het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder gehouden te zijn enig bedrag aan schadevergoeding aan de Tekenaar te betalen. Bij aanhouden van de overmachtsituatie kan de overeenkomst na een maand worden beëindigd.

13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van CAD-Tekenaar.com waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden behandeld door de rechtbank Utrecht.