Dienstverleningsovereenkomst

INSTRUCTIE:
Voordat we aan de slag gaan met je aanvraag leggen we vast wat we voor jou kunnen betekenen en hoe we werken. Door het volledig invullen van de 5 velden van het formulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en onze dienstverleningsovereenkomst voor Bemiddeling. De overeenkomst wordt, nadat je op ‘Versturen’ hebt gedrukt, naar ons verzonden.  Je ontvangt zelf een kopie in je mail.

De dienstverleningsovereenkomst is opgemaakt. Je ontvangt de overeenkomst per mail binnen 2 uur als pdf bestand.

Wanneer de overeenkomst niet is ontvangen willen we je vragen je spam box te controleren., is de overeenkomst ook daar niet binnengekomen vragen we je contact met ons op te nemen via info@CAD-Tekenaar.com.

Dank je wel voor het vertrouwen, we gaan er alles aan doen om dit vertrouwen waar te maken.

Team CAD-Tekenaar.com
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dienstverleningsovereenkomst tussen CAD-Tekenaar.com en [Opdrachtgever]


CAD-Tekenaar.com gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Maartje Hogenboom / Remko Spoel, in de uitoefening van de functie van Directeur, hierna te noemen “Bemiddelaar”;

en

[naam bedrijf] geregistreerd onder nummer {KVK nummer], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen “Opdrachtgever”,

Hierna gezamenlijk ook aangeduid als “Partijen”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
Opdrachtgever een organisatie is die gebruik wenst te maken van de diensten van zzp CAD tekenaars.
Bemiddelaar beschikt over kennis en ervaring op het gebied van bemiddeling van zzp CAD tekenaars.Deze overeenkomst voor wat betreft de afspraken van dienstverlening tussen Bemiddelaar en Opdrachtgever beoogd is als een overeenkomst van opdracht waarbij de Bemiddelaar van Opdrachtgever de opdracht krijgt tot het verrichten van enkele diensten. Deze overeenkomst is opgesteld om te worden gebruikt in combinatie met de door de Belastingdienst op 01-06-2021 onder nummer 90821-25537-1-0 beoordeelde modelovereenkomst; Deze overeenkomst zelf niet door de Belastingdienst beoordeeld is; maar is opgesteld brancheorganisatie I-ZO (Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland)KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1 - Dienstverlening door Bemiddelaar aan Opdrachtgever, vergoeding, facturering en betaling
Bemiddelaar heeft de volgende zaken voor Opdrachtgever verzorgd of zal deze gedurende de duur van de Overeenkomst verzorgen:het op verzoek van Opdrachtgever bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het op verzoek van Opdrachtgever selecteren en voordragen van zzp CAD Tekenaar als kandidaat voor een opdracht.het vervullen van de kassiersfunctie door Stichting Beheer en incasso geldmiddelen tbv CAD-Tekenaar.com voor het ontvangen van de factuurbetaling van de Opdrachtgever en het het namens Opdrachtgever uitbetalen van de facturen aan de zzp CAD tekenaar. Opdrachtgever betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Stichting Beheer en incasso geldmiddelen tbv CAD-Tekenaar.com. Bemiddelaar zal via de Stichting de zzp CAD tekenaar onverwijld betalen op het moment dat hij de betaling van Opdrachtgever dienaangaande heeft ontvangen. Met betrekking tot de in lid 1 te verrichten of verrichte diensten is géén aparte vergoeding van toepassing. Ten behoeve van de facturering verstrekt Opdrachtgever aan Bemiddelaar onverwijld de volgende informatie: het e-mailadres voor verzending van de factuur van de zzp CAD tekenaar inclusief de betaalinstructie naam en contactgegevens financiële administratie

Artikel 2 – Duur van de Overeenkomst
De looptijd van deze Overeenkomst is de duur van de door de Opdrachtgever opdracht inclusief eventueel meerwerk of vervolgopdrachten die voortvloeien uit de oorspronkelijk opdracht.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
De aan CAD-Tekenaar.com verstrekte opdracht door Opdrachtgever wordt, na het voorstellen van een kandidaat door CAD-Tekenaar.com, door de zelfstandige tekenaar zelf aangenomen. Opdrachtgever en Zelfstandige tekenaar sluiten hiervoor onderling een opdracht van overeenkomst op, CAD-Tekenaar.com is hierin geen partij. Daarmee staat CAD-Tekenaar.com buiten enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot:De formulering van de opdracht en werkafspraken tussen Opdrachtgever en Zelfstandige tekenaar.De overeengekomen vergoeding voor de uitvoer van de werkzaamheden tussen Opdrachtgever en Zelfstandige tekenaarDe wijze van oplevering van de opdracht en het naleven van de termijn van opleveringEen eventuele conflict tussen Opdrachtgever en Zelfstandige tekenaar.Voorts is CAD-Tekenaar.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen, geleden verliezen, opgelegde boetes en reputatieschade.

Artikel 4 – Geheimhouding
Alle informatie en kennis die Opdrachtgever aan de Bemiddelaar wordt verschaft welke wordt aangemerkt als vertrouwelijk, zal in die hoedanigheid ook als vertrouwelijk worden behandeld. Bemiddelaar heeft, mits dit nadrukkelijk door de Opdrachtgever is aangegeven, hiertoe geheimhoudingsplicht.

Artikel 5 - Algemene bepalingen
Partijen hebben het recht om de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende Partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende Partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de Overeenkomst niet verlangd kan worden;sprake is van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, van de andere Partij, en deze onrechtmatige daad te wijten is aan schuld van die Partij of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, als gevolg waarvan instandhouding van de Overeenkomst niet langer van opzeggende Partij kan worden verwacht;de andere Partij niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Partij na schriftelijke aanmaning niet binnen 14 dagen alsnog aan deze verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct; de andere Partij haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;de andere Partij de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest;beslag wordt gelegd op één of meer goederen van één van de andere Partij, tenzij dit beslag vexatoir is.Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, welke tot gevolg zouden hebben dat – ware deze omstandigheden reeds ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bekend en/of aan de orde geweest – Partijen de Overeenkomst niet of tegen andere voorwaarden zou zijn aangegaan, zullen Partijen in overleg treden over wijziging van de Overeenkomst. Indien Partijen ter zake niet tot een vergelijk komen, heeft elke Partij het recht, naar eigen keuze, de Overeenkomst zonder toepassing van een opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbindenDe Partij die de Overeenkomst op grond van de in lid 1 en 2 genoemde gronden eindigt, is jegens de andere Partij nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze artikelleden beëindigen van de Overeenkomst.

Artikel 7 - Overige bepalingen
De algemene voorwaarden van CAD-Tekenaar.com liggen ten grondslag aan deze overeenkomst. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 8 - Rechtskeuze en bevoegde rechter
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen die tussen Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen door de meest gerede Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.